Home » Zgodovina društva

Podatki

Zgodovina društva

Turistično društvo Celje so vedno bili in so člani društva, ljudje, Celjanke in Celjani, ki jih druži ljubezen do Celja, do njegove bogate dediščine in kulture. Prav ta srčnost ter vztrajnost članic in članov Turističnega društva Celje se izkazuje kot dolgoletno delovanje društva. S svojo angažiranostjo so poskrbeli za lep izgled mesta, s prostovoljnim in udarniškim delom so propadu iztrgali ruševine Starega gradu, za zdravje vsakega Celjana so postavili mestni park, s kreativnostjo pa pripravili številne razglednice, brošure, prospekte, vodnike in drugo literaturo o Celju in njegovi okolici, ki jo lahko ponudimo vsakemu turistu.

 

Dejavnosti in dosežki TD Celje v letih od 1871 do 1921:

 • zasnuje in uredi mestni park na desnem bregu Savinje,
 • poveča mestni park proti Seidlovem studencu in Anskem vrhu,
 • kupi Gozdno restavracijo s kopališčem in jo vključi v ponudbo parka,
 • organizira prireditve v parku,
 • zasadi številne drevorede na pomembnejših mestnih cestah,
 • uredi poti in drevorede na Jožefovem hribu,
 • popravi Friderikov stolp na celjskem Starem gradu,
 • društvo šteje preko 500 članov,
 • prvič izda razglednice, prospekte in kataloge o Celju,
 • leta 1885 organizira prvo tombolo;

 

Dejavnosti in dosežki TD Celje v letih 1921 do 1945:

 • med člani so pomembnejši celjski obrtniki in uslužbenci, npr. Ivo Šubic, Martin Jelovšek, Josip Pelikan,
 • zgradi steklenjak za eksotične rastline na prostoru za Staro grofijo,
 • uredi otroško in teniško igrišče (ki je pozimi drsališče) v mestnem parku,
 • organizira nedeljske koncerte v parku,
 • zasadi drevored na Masarykovem nabrežju,
 • popravi kipe in park na Kalvariji,
 • sproži pobude proti osneževanju Savinje,
 • leta 1925 organizira prvo pustno maškarado – največjo prireditev v Celju,
 • leta 1925 zastopa Celje na tujsko-prometni razstavi v Ljubljani ter na Dunaju in v Gradcu,
 • leta 1926 odpre in vodi prvo Tujsko-prometno pisarno v Celju s tem pa uradno začne s turistično informacijsko in promocijsko dejavnostjo,
 • leta 1929 prestavi Tujsko-prometno pisarno v novo zgrajeni Šubičev paviljon,
 • leta 1937 je Celje proglašeno za turistično mesto
 • izdela prvi program s smernicami za razvoj turizma v Celju,
 • nemška okupacija okrne delovanje društva,
 • vojna uniči precejšen del mesta;

 

Dejavnosti in dosežki TD Celje v letih od 1945 do 2000:

 • takoj po vojni začetki ponovnega delovanja Olepševalnega in turističnega društva Celje,
 • leta 1949 dobi v upravljanje Stari grad Celje in ga nato obnavlja več let,
 • obnovi Vodni stolp in uredi Kocenov trg,
 • v parku ponovno zgradi godbeni paviljon,
 • leta 1957 zgradi gostišče na Starem gradu in uredi Pelikanovo peš pot,
 • upravlja in skrbi za gostišče na Petričku,
 • v 80-ih v sodelovanju z Občino Celje zgradi in razširi cesto na Stari grad,
 • leta 1961 izide prva številka društvenega glasila Lepo mesto,
 • društvo šteje preko 3000 članov,
 • leta 1963 odpre in vodi Turistično informacijsko pisarno na Stanetovi ulici, ki se nato leta 1978 preseli na Tomšičev trg, leta 1995 pa na Prešernovo ulicov prostore Muzeja novejše zgodovine, kjer deluje do leta 2001
 • prodaja spominke, razglednice, vstopnice za prireditve, posreduje turistične informacije, vodi statistiko turističnega prometa,
 • izdaja in posreduje promocijsko gradivo o Celju,
 • založi in izda več vodnikov po Celju in okolici, tudi v tujih jezikih,
 • vodi turistične oglede mesta,
 • organizira Turistične tedne,
 • predstavlja Celje na sejmih, na MOS-u v Celju pa skrbi za spremljevalni program,
 • pod akcijo Mladina obišče Celje, skrbi za turistični razvoj mladih v osnovnih in srednjih šolah,
 • leta 1976 se preimenuje v Turistično društvo Celje,
 • izvaja številne akcije za lepšo ureditev mesta: organizira tekmovanje gostincev, tekmovanje za najlepšo izložbo, za najlepše okno in balkon, za najlepšo okolico (Zlata vrtnica in metla),
 • organizira številne zabavne in družabne prireditve: koncerti, nastopi folklornih skupin in godbe na pihala, gledališke in maškaradne prireditve, poletne prireditve, izlete, plese (Valčkov večer),
 • leta 1994 preimenuje svoje glasilo z naslovom Naše Celje,
 • leta 1996 praznuje 125 let delovanja in v ta namen založi veliko novega promocijskega gradiva o društvu, Celju in okolici,
 • Turistična zveza Slovenije mu podeli priznanje z zlatim znakom za dolgoletno uspešno sodelovanje na področju turizma,
 • leta 1998 začne z izvajanjem programa javnih del Razvijanje turistične dejavnosti in povezovanje kulture in subkulture v MO Celje, ki omogoči razširitev dejavnosti društva, zlasti z organizacijo prireditev: Srečanje turističnih društev celjske regije v Celju, Srednjeveški dan na Starem gradu Celje, rock koncert CRKNU ter predstavitvami Celja na sejmih MOC, Gost tur in Alpe Adria,
 • leta 1999 društvo pridobi ob Ministrstva za gospodarstvo status društva, ki deluje v javnem interesu
 • leta 2000 občine Celje, Vojnik, Dobrna in Štore ustanovijo LTO Celeia Celje in nov Turistično informacijski center, društva ne vključijo v programe razvoja turizma
 • društvo se je prisiljeno seliti v prostore na Krekov trgu (v dve sobi v četrtem nadstropju Hotela Evropa),
 • leta 2000 društvo šteje 250 članov,

 

Dejavnosti in dosežki TD Celje v letih od 2000 do 2008:

 • leta 2001 praznuje častitljivo 130 letnico uspešnega delovanja društva in 40 letnico neprekinjenega izdajanja društvenega glasila,
 • Turistična zveza Slovenije mu podeli priznanje s Srebrnim znakom za 40 let neprekinjenega izhajanja glasila turističnega društva Celje,
 • na proslavi podeli priznanja nekdanjim predsednikom društva, nekdanjim urednikom društvenega glasila, zaslužnim članom društva ter številnim organizacijam in posameznikom, ki so prispevali k uspešnemu delovanju društva v preteklosti,
 • svoje glasilo ponovno poimenuje Lepo mesto
 • največja prireditev društva je srednjeveški dan na Starem gradu Celje, ki ga od leta 2003 dalje naslovimo Pod zvezdami Celjanov
 • društvo vse bolj razvija srednjeveški program, ki po večletnem vsipu v društvo ponovno pritegne več novih članov, zlasti mladih,
 • zaradi kompleksnosti in interesa za srednjeveški program društvo formira skupino Celjani, ki se uspešno predstavlja na prireditvah doma in v tujini
 • člani vse bolj opozarjajo na prostorske in finančne težave društva, k temu se pridruži še vsebolj opazno prevzemanje akcij, prireditev in drugih dejavnosti društva s strani občinskih služb
 • leta 2003 so društvu ukinjene vse dotacije Mestne občine Celje za njegovo delovanje, financiranje programa je odvisno od nerednih in nezadostnih lastnih sredstev
 • 2004 se člani društva izrečejo za selitev prostorov društva v lastne prostore na Starem gradu, kjer bi lahko nadalje razvijali srednjeveški program kot promocijsko turistični produkt Celja s temelji na bogati celjski zgodovini
 • Pisarna društva se v aprilu leta 2006 preseli na Stari grad
 • Društvo se od leta 2006 naprej sooča s sodnimi spori, ki so posledica pomanjkanja komunikacije z občinske strani in nepriznavanja pogodb ter opravljenega dela v korist Starega gradu in celjskega turizma

 

Stari grad Celje

Grad Celje (Vischer)
Grad Celje, Georg Matthäus Vischer, ok. 1681

Turistično društvo Celje je že v septembru leta 1949 prevzelo v upravljanje Stari grad, ki je bil takrat že v zelo derutnem stanju. Gradu je grozil popolni razpad, saj ga od leta 1940 ni nihče oskrboval. Že v letu 1951 je društvo popravilo dobršen del gradu: obzidja, stopnice, prav tako pa so zasuli tri velike lijake, ki so bili posledica medvojnega bombardiranja.

 

 

V letih 1952 do 1954 so potekala obnovitvena dela na Friderikovem stolpu. Ker se je obisk Starega gradu iz leta v leto povečeval, je društvo leta 1952 postavilo stalnega čuvaja. Uspešno poslovanje društevenega bifeja pred vhodom v grad je botrovalo odločitvi za gradnjo gostišča v najbolj razdejanem delu romanskega palacija. Gostišče Na gradu je svoja vrata odprlo spomladi leta 1957. Istega leta je društvo uredilo tudi Pelikanovo peš pot na Stari grad. Od 1957 do 1960 je bilo na gradu zgrajeno tudi javno stranišče in vodnjak.

Leta 1961 društvo ustanovi stalno, tričlansko gradbeno skupino, ki je pričela z načrtno sanacijo Starega gradu. Vsa dela so bila pod nadzorom Zavoda za spomeniško varstvo Maribor. Dela so se izvajala po programu, ki je obsegal tri glavne točke: 

 • razširitev ceste Na grad, zgrajene leta 1929, ki je bila v slabem stanju ter neprimerna za avtobusni promet;

 • restavriranje razvalin, začrtano v smisli ohranjanja videza ruševine;

 • preureditev gostišča, ki ga je bilo zaradi velikega obiska potrebno povečati

Naslednja dejavnost na Starem gradu je bila oživitev in popestritev dogajanja. S tem namenom so bile izvedene uprizoritve gledaliških predstav na prostem in v avtentičnem okolju, kar je bila prava senzacija (gledališke igre Celjski grofje leta 1962, Pod svobodnim soncem leta 1963, Herman Celjski leta 1965).

 

Dve veliki panoramski okni s pogledom na Celje sta novi pridobitvi grajske restavracije leta 1967.

 

Leta 1979 je društvo organiziralo okroglo mizo o problematiki sanacije Starega gradu. V tem letu je grad obiskalo 160.000 ljudi.

 

Leta 1983 so se uresničila prizadevanja društva, da skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo iz Celja na Starem gradu pripravi manjšo razstavo o arheoloških izkopavanjih in najdbah na Saterm gradu. Na razstavi, ki je bila v spodnjih prostorih Andrejevega stolpa, so  bila prikazana tudi prizadevanja za obnovo in rekonstrukcijo grajskega poslopja.

 

Že konec 80-ih let je postane gostišče Na gradu nerentabilno, zato se je društvo odločilo, da ga bo oddajalo v najem. Po nekaj neuspešnih najemnikih je leta 1995 gostišče ostalo prazno.

 

Leta 1998 je Turistično društvo Celje izdelalo nov program oživitve Starega gradu, ki ga je društvo v sodelovanju z Zavodom za varovanje kulturne dediščine iz Celja in Mestno občino Celje tudi začelo izvajati (organizirana turistična vodstva, gradnja Pelikanovega stolpa).

 

Aprila leta 2006 je društvo preneslo svoj sedež v prostore nekdanje restavracije na Starem gradu.

 

Od leta 2000 ko je Mestna občina Celje samovoljno naselila najemnika v prostore nekdanje restavracije pa do danes še ni rešen status Turističnega društva Celje v zvezi s Starim gradom. Kljub zgoraj omenjenim dejstvom in vpisom pogodbe o upravljanju s celotnim grajskim kompleksom v zemljiško knjigo pa Mestna občina Celje Turističnemu društvu ne priznava ne pravice upravljanja ne vlaganj v objekte na gradu in je proti društvu sprožila tožbo.